Cargomda e-İhracat Dijital Dönüşüm

Satış Sözleşmesi

ABONE CARİ HESAP ANLAŞMASI

MADDE I - ANLAŞMA’NIN TARAFLARI VE KONUSU: CARGOMDA’nın MÜŞTERİ’ye uluslararası kapıdan kapıya doküman ve paket Hızlı Hava Taşımacılığı Hizmeti (Air Express Service) ile resmi ihracat gönderileri için Hava Kargo Hizmeti (Air Freight Service) vermesi ile ilgili şartların tayin ve tespitidir.

MADDE II – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 1. MÜŞTERİ, navlun bedelini Cargomda tarafından Fiyat Tarifesine göre hazırlanan fatura karşılığı ödemeyi taahhüt eder. Ödemeler kredi kartı veyahut banka havalesi ile yapılabilir. Faturaların ödeme vadesi, fatura tarihinden başlamak üzere on beş (15) gündür. Vadesinde ödeme yapılmaz ise, MÜŞTERİ, ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın aylık yüzde üç (%3) veya yasal ticari faiz oranından hangisi yüksek ise o oranda vade farkı/gecikme faizi ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Fiyat Tarifesi, MÜŞTERİ’nin Anlaşma imzasından önce CARGOMDA’ya beyan ettiği aylık ve yıllık tahmini gönderi kapasitesine göre belirlenmiş olduğundan; (gönderi sıklığı ve ciro hacminde bir değişiklik olduğu takdirde CARGOMDA’nın bu fiyat listelerinde değişiklik yapma ve derhal uygulama hakkı saklıdır. MÜŞTERİ, Euro üzerinden hesaplanan navlun bedellerinin, fatura üzerinde belirtilen döviz kuru kullanılarak belirlenen Türk Lirası karşılığını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Faturalandırmada, gönderinin alındığı / teslim edildiği gün geçerli olan kur değil, faturalandırmanın yapıldığı gün geçerli olan TCMB efektif satış kuru kullanılacaktırç MÜŞTERİ Fiyat Tarifesi değişikliğini kabul ettiği 30 (otuz) gün içinde CARGOMDA’ya bildirmezse, CAGOMDA Anlaşma’yı dilediği tarihte, derhal ve tek taraflı olarak feshedebilir. Özel durumlarda, TARAFLAR arasında özel fiyat tarifesi düzenlenip yürürlüğe sokulabilir. Savaşlar, petrol piyasalarındaki ani artışlar ve güvenlik krizleri sebebiyle ortaya çıkabilecek durumlarda ve RAS (Remote Area Service: Uzak Alan Hizmeti), BA(Bad Address: Adres Hatası -adres bilgisinin eksik yada yanlış olması durumunda gönderinin dağıtıma çıkıp dağıtılamaması halinde uygulanır-.) gibi ilave ücrete tabi hizmetlerde CARGOMDA, ücretlerde değişiklik yapma ve ek ücret uygulama hakkını saklı tutar. Hem Türkiye ve Avrupa çıkışlı hem de Türkiye ve Avrupa varışlı tüm gönderiler için; gönderinin en az 1 parçasında ağırlığın 30 kg’ı aşması ve/veya gönderinin ebadının (en, boy veya yüksekliğinden herhangi birinin) 120 cm’yi aşması durumunda, MÜŞTERİ, CARGOMDA’ya uluslararası gönderilerde ve yurtiçi (domestik) gönderilerde ilave navlun ücreti ödemekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, kendisine tahsis edilmiş olan abone numaralarının CARGOMDA tarafından ihbarda bulunulmaksızın tek taraflı olarak kullanıma kapatılabileceğini ve bu durumda CARGOMDA’yı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, CARGOMDA tarafından kendisine kullanımı için teslim edilen konşimentoları ve kullanılmış konşimento kopyalarını muhafaza etme sorumluluğunu taşır. Konşimentoların kaybedilmesi ve/veya konşimentoların veya abone hesap numaralarının MÜŞTERİ’nin kendi personeli tarafından kullanılmış olduğu her durumda yapılan tüm gönderilerin bedellerini ödemeyi kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, kendisi tarafından teslim edilen veya kendisine teslim edilecek olan gönderilerin, CARGOMDA tarafından yeniden tartılarak ya da eğer gerekli ise hacimsel olarak hesaplanarak faturalanabileceğinin kabul eder. MÜŞTERİ, herhangi bir ülkenin koyduğu veya koyacağı kanun, yönetmelik ve usullere uygun olmayan amaç ve işler için CARGOMDA hizmetlerini kullanmayacağını, kullanılması durumunda tüm sonuçlarından sorumlu olacağını kabul eder. TARAFLAR, CARGOMDA hizmetinin ifasından kaynaklanabilecek her türlü konuda (Kayıp, hasar, sigorta vb.) CARGOMDA konşimentosunun arkasında yer alan Standart Deyimler ve Şartların geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

MADDE III – VERGİ, RESİM, HARÇ, NOTER VE DİĞER MASRAFLAR: İşbu ANLAŞMA’dan dolayı oluşabilecek her türlü vergi, resim, harç, çeşitli fonlar gibi her ne nam altında olursa olsun resmi birimler ya da makamlar tarafından vergilendirilen veya tahsil edilen mali sorumlulukların ve idari ve kanuni takip aşamalarında ortaya çıkacak olan her türlü gecikme faizi, temerrüt faizi, harç ve avukatlık ücretlerinin tamamı kanunen sorumlu ve yükümlü olan MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.

MADDE IV – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: İşbu ANLAŞMA’da doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Müdürlükleri yetkili olacaktır.

MADDE V – İMZA ÖNCESİ YASAL UYARI ve İMZA: İMZA ÖNCESİ YASAL UYARI: Müşter, “5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” ve “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” uyarınca Müşteri Bilgi Formu’nu imza öncesi doğru ve eksikziz şekilde doldurmakla, Anlaşma’nın devamı sırasında gerçekleşecek tüm değişiklikleri de değişiklik tarihinden itibareb en geç üç (3) gün içerisinde CARGOMDA’ya bildirmekle, yükümlüdür. Ayrıca işbu sözleşmenin ifası sırasında CARGOMDA tarafından e-posta ile yapılacak bildirmlerde MÜŞTERİ tarafından en geç 1 gün içinde itiraz edilmemesi halinde, e-posta içeriğinde yer alan bildirimler taraflar arasında geçerli kabul edilecektir. E-posta ile yapılan bildirimlerin, Müşteri tarafından kabul edilmediğini ispat yükü Müşteri’ye aittir.